Saturday, 21 May 2016

खुप वेळा वेडा वेडा म्हणतेस ना...
ज्या दिवशी या वेड्याच्या शेवटच्या भेटीला येशील ना...
तेव्हा तुला समजेल या वेड्याने कीती जणांना वेड लावलय...

No comments:

Post a Comment